Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden die momenteel van toepassing zijn. Deze zijn momenteel verdeeld in 8 artikelen en bijbehorende sub-artikelen, ook wel lid genoemd. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. Het jaar waarin deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld is 2020 en van te allen tijde van toepassing, tenzij anders vermeldt. 

Artikel 1 – Algemeen

 • Lid 1. Al onze uitingen, communicatie, aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderstaande Algemene Voorwaarden. 
 • Lid 2. Als er afwijkingen zijn, moeten deze uitdrukkelijk schriftelijk met Buurschap Benesser overeengekomen worden. 

Artikel 2 – Belangen

 • Lid 1. Het primaire doel van Buurschap Benesser is het behartigen van de belangen van en voor alle aangeschreven leden.
 • Lid 2. Dit is een collectief gedragen belang, waarbij de belangrijkste elementen als apart punt staan benoemd:
  1. Behoud van flora en fauna, ofwel groen blijft groen;
  2. Speelomgeving en toepassing voor huidige jeugd & alle omwonenden behouden of uitbreiden;
  3. Veiligheid voor iedereen moet gewaarborgd zijn;
  4. Afspraken die gemaakt zijn in omgevingsvisie of beleid en vastgesteld zijn door de gemeenteraad blijven gelden;
  5. Meedoen (participatie) is voor iedereen mogelijk, op tijd en vooraan een traject;
  6. Altijd in samenspraak én gelijkwaardig overleg met vertegenwoordigers van beslissende partijen van o.a. overheid;
  7. Het (blijven) ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen visie over de omgeving met inachtneming van punt 1 t/m 6 uit artikel 2, lid 2.
 • Lid 3. Hierbij hoort de verplichting van het op de hoogte stellen van de leden over:
  1. Kenbaar maken (en op de politieke agenda zetten) van problemen;
  2. De voortgang van zaken;
  3. Het bereiken van doelen;
  4. Het oplossen van problemen.
 • Lid 4. Buurschap Benesser dient de gemeenschap en heeft daarom geen winstoogmerk. Mochten er noemenswaardige financiële transacties zijn maken wij die eens per jaar publiekelijk bekend.

Artikel 3 – Verenigingsrecht

De regels van het verenigingsrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:26 t/m 2:52 BW). Naast het Burgerlijk Wetboek zijn ook de statuten van een vereniging een belangrijke bron van regels. Buurschap Benesser hanteert deze Algemene Voorwaarden als ‘huishoudelijk reglement’ met regels voor de meer praktische zaken.

Artikel 4 – Lidmaatschap

 • Lid 1. Is voor iedereen.
 • Lid 2. Is vrijblijvend met dien verstande dat het actief samenwerken binnen de vereniging een wederzijdse verwachting is.
 • Lid 3. Is eenzijdig opzegbaar. Dit geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 • Lid 4. Leden worden geacht de belangen van de vereniging na te leven.

Artikel 5 – Bestuur

Formeel gezien is er geen zittend bestuursorgaan. Een aantal leden hebben een actievere rol binnen de vereniging en fungeren als aanspreekpunt of treden in opdracht van het collectief als spreekbuis naar buiten. Deze personen kunnen in de loop van tijd wisselen. Er is géén hoofdelijke aansprakelijkheid op het bestuur wettelijke aansprakeli

Artikel 6 – Toepasselijk recht

Op alle door Buurschap Benesser gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Onze Algemene Voorwaarden zijn niet in strijd met het Nederlands recht. 

Artikel 7 – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Buurschap Benesser aanhangig worden gemaakt. Dit voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. En daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde met eventueel de extra gemaakte kosten. 

Artikel 8 – Privacy beleid

Dit is extern bepaald en terug te lezen in dit nieuws op de website van de Rijksoverheid. Het gaat met name om de bepaling “De nieuwe cookiebepaling treedt, met uitzondering van het rechtsvermoeden bij tracking cookies, direct in werking”. Vanaf 5 juni 2012 is OPTA daarom bevoegd om de nieuwe cookieregels te handhaven en moeten partijen die cookies plaatsen en lezen de nieuwe cookieregels naleven: informeren en vooraf toestemming verkrijgen.” Hoe wij omgaan met uw privacy kunt nalezen op onze Privacy Beleid pagina. Recentelijk is hier ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgens de Europese wetgeving aan toegevoegd.