Open Brief aan de Burgemeester

Installatie_nieuwe_burgemeester_uitgeest

Geachte Burgemeester Nieuwland.

Als Buurschap Benesser willen wij U van harte welkom heten in ons mooie dorp. Wij hebben uit de krant vernomen dat U vol enthousiasme bent begonnen. Met belangstelling hebben wij Uw speech gelezen. 

Wij vinden dat een college er is voor het dorp. Maar dan ook voor iedereen in het dorp. Daar wringt in Uitgeest momenteel de schoen. Wij als Buurschap willen, door middel van deze open brief, Uw hulp en bemiddeling vragen.

In 2019 heeft de Jeugd en Jongerenraad reacties gevraagd via Facebook aan de Uitgeester jeugd. Zij willen graag in Uitgeest blijven wonen. Dat spreekt voor zich. Het CDA en de jongeren hebben aantal locaties voor woningen aangewezen. De laatste voorkeur was het plantsoen aan de Benesserlaan.

In de raad is dit onderzoek besproken. Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen is gevraagd een plan op te stellen. Daaruit is naar voren gekomen dat de door het CDA geschetste fraaie twee- en driekamerappartementen niet haalbaar zijn. Wel z.g. tijdelijke containerwoningen. Andere locaties waren in de raad niet bespreekbaar. Of, zoals zij zelf aangaven, “plaatsen waar de buurt te veel bezwaar zou maken”. En wij dan?

Wij hebben als buurt dit allemaal uit de krant moeten vernemen. Verzoek om inspraak of participatie is resoluut afgewezen. Maandag 14 september vond een langverwachte (digitale) participatiebijeenkomst voor de buurt plaats. Dit bleek geen participatie te zijn maar een mededelingen avond, over wat wethouder Jelle Brouwer gaat doen.

De deelnemers kregen binnen de eerste minuut al te horen dat zijn besluit vaststaat. De raad heeft volgens zijn zeggen geen inspraak. De stelling van Wethouder Brouwer is simpel: “Het bestemmingsplan is en blijft groen, ik plaats er alleen voor 15 jaar containerwoningen  op”

Omdat we niet alleen tegen zijn maar ook willen meedenken, heeft het Buurschap een  alternatief plan door een architect laten uitwerken.

Dit alternatieve plan heeft alleen maar voordelen: Meer jongerenwoningen mogelijk. Een plaats waar de buurt geen bezwaar zal maken. Geplaatst op gemeentegrond. Zoals in het eerder genoemde onderzoek; graag dicht bij station. En mogelijk tot zo’n 94 euro lagere huur per maand. Wie wil dit niet?

Dit plan voor zeker 30 woningen aan de Zienlaan hebben wij U vorige week al toegezonden.

Het probleem is dat door de houding van de PvdA wethouder Brouwer er een grote kloof is ontstaan tussen de politiek en de buurt. Participatie wordt geweigerd. Erger nog, de wethouder geeft aan dat hij dit zo bepaald heeft en zijn besluit al is genomen. Er is geen enkele discussie of overleg mogelijk. 

Wij vragen ons af, is het college er voor het dorp of… Is het dorp er voor het college? En waarom hebben wij eigenlijk een gemeenteraad nodig, als een enkele wethouder zoiets zelf kan beslissen? 

Ondertussen zijn er door de buurt zo’n 500 burgerinitiatief handtekeningen gezet om het plantsoen aan de Benesserlaan te behouden. 

Wij willen graag dit alternatieve plan verder naar voren brengen. 

Burgemeester, help ons!

Hoogachtend,

Namens het Groen Buurschap Benesser

M.F. van Greuningen, K. Meuldijk en L.C.A. Kramer

e-mail: groen@buurschapbenesser.nl
website: https://buurschapbenesser.nl

Facebookmail
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *