Ingezonden brief “Spreekrecht in de Raad hoort erbij”

castricummer-polder-frank-du-long

* Ingezonden brief * door Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH regio, afgekort Stichting BOB

Lang voor de heersende pandemie stelden actieve bewoners via Acties Uitgeest een aantal zaken veilig in ons buitengebied. Zonder hun inspanningen en het burgerspreekrecht om direct met de Raad te communiceren, was dit niet gelukt. Dan waren de Castricummerpolder met ‘erfgoed’ De Eendenkooi, de natuurlijke waterberging, het weidevogelgebied en later de Kagerhoek ten prooi gevallen aan bebouwing en een Outlet centrum. Een vroeg voorbeeld van burgerparticipatie waarbij politiek en bestuur – zoals voormalig Statenlid en nu gedeputeerde Ilse Zaal en voormalig  wethouder Henk Eilert – zich lieten overtuigen en hulp boden om dit te bereiken. 

In Uitgeest stond vervolgens de burgerparticipatie centraal bij het samenstellen van de Omgevingsvisie tot 2030. Ook daarin werd een keuze gemaakt voor een mooi en groen buitengebied. En weer speelde het recht om direct bij de Raad in te spreken een belangrijke rol.

Dat dit spreekrecht deze maand plotseling ontbrak op de raadsagenda is geen goed teken. Navraag bij de griffie leverde op dat men wil stroomlijnen en dit alvast in de agenda heeft doorgevoerd om ‘makkelijker’ te kunnen vergaderen. Dat de burgerparticipatie aldus sterk aangetast dreigt te worden, heeft men daarbij buiten beschouwing gelaten.

Daarom roepen wij bewoners en hun organisaties dringend op om waakzaam te zijn en hun volksvertegenwoordigers op deze kwestie aan te spreken.

Frank du Long & Jaap de Jong

Initiatiefnemers Acties Uitgeest & St. B.O.B.

Facebookmail
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *